นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
     
       บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาะผูกพันตามเงื่อนของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจริงขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

       เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาะผูกพันตามเงื่อนของสัญญาเงินกู้  ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะเห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ