นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ
ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจาก EP ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการของ EP มีหน้าที่พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง EP กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการกำกับดูแลกิจการของ EP มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่ EP ตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งและผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ EP และ EP จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น     EP ได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของทางบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ EP สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ
ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้างและผู้บริหารของ EP รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา EP ได้มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
• บริหารกิจการของ EP ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
• จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของ EP สูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
• เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ EP ที่ถูกต้องครบถ้วน สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ EP

2. คู่ค้า และ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือ เจ้าหนี้
• ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือ เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
• หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามพันธสัญญา และการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรมและการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า
• การจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม
• ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
• การติดตามและดูแลให้ EP มีการพิจารณาและตัดสินใจในด้านการดำเนินงานและการเงินเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและมีความเหมาะสม

3. ลูกค้า
• มีทัศนคติที่ดี และให้ความสำคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน้ำใจ และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรม

4. คู่แข่ง
• ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
• ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม

5. ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ
• EP ได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา / จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ EP ไว้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. พนักงานและลูกจ้าง
• EP ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงานและลูกจ้าง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ EP ได้สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของ EP
• EP ได้ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• EP ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นให้ได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ รวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรม เหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

7. สังคมและส่วนรวม
• การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท EP
• คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ
• ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
• ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของทางบริษัท
• การนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
• กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของ EP ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน