โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการ
คณะกรรมการของ EP มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ EP และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ EP และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้ EP มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม     คณะกรรมการของ EP ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ EP รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้ EP มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง กระบวนการสรรหาผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ EP เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง มีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของ EP มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และ EP ได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ และกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน     กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ EP และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนจะอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ โดยถือเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษหรือความจำเป็นอย่างเร่งด่วน
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่สามารถอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง โดย EP จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

แนวทางปฏิบัติ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของ EP ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของ EP เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระและมีความเป็นผู้นำ คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของ EP ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ EP เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ EP

2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ EP (good corporate governance policy) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. EP ได้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของทางบริษัท โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจของ EP ประกอบด้วยข้อพึงประพฤติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทั้งต่อ EP ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคมตามหลักการทางจริยธรรมที่ดี

4. คณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยรายการดังกล่าวจะผ่านการกลั่นกรองและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. ในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันใด ๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่เข้าร่วมประชุม และจะงดออกเสียงในวาระนั้น

6. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้ EP มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของทางบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการประเมินผลประทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ EP จะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีหน้าที่ทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ EP ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานะทางธุรกิจของทางบริษัทอยู่เสมอ

7. EP มีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของทางบริษัท โดยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว EP จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่ทำหน้าที่ดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. คณะกรรมการของ EP ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. EP ได้แต่งตั้งบุคคลซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. EP มีการกำหนดขอบเขตและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารออกจากกัน อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงภาวะผู้นำและมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยไม่มีการแทรกแซงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ EP และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการทำหน้าที่การบริหารจัดการบริษัทโดยฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและงบประมาณการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11. คณะกรรมการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ EP รวมถึงการติดตามให้ EP มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและงบประมาณการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี ในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการได้มา / จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อ EP โดยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ EP และผู้ถือหุ้นโดยรวม

12. คณะกรรมการมีความเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจในการบริหารจัดการ EP ให้แก่ฝ่ายจัดการ แต่การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของ EP อย่างใกล้ชิด และรายงานตรงต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

•    คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อยจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการบริหารจะเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ EP ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

•    คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจำนวน 1 คน ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี และ/หรือ การบริหารการเงินที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบของ EP ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

•    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ EP โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท EP ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

•    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท EP โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

•    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท EP ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดต่างๆ
EP ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
EP กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการของ EP จำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ใหม่ โดยผ่านการพิจาณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามแต่คณะกรรมการของ EP จะเห็นควร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ EP

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
EP ตระหนักดีถึงความสำคัญของการอุทิศเวลาในการทำงานให้แก่ทางบริษัทของกรรมการ ซึ่งการดำรงตำแหน่งของกรรมการของ EP ในบริษัทจดทะเบียนอื่นอย่างไม่จำกัด อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการได้ EP จึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการของ EP ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ดังนี้
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EP ควรดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EP แต่เพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของ EP และบริษัทย่อย

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EP ต้องไม่ประกอบกิจการโดยการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ EP และบริษัทย่อย

3. กรรมการของ EP ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท เนื่องจากกรรมการควรจะให้เวลาแก่ EP ได้อย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่บริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ EP ได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมการรายใดของ EP จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่าที่กำหนด กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้งและชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการของ EP ได้รับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นนั้น ซึ่งหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่ EP ได้กำหนดไว้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกรรมการท่านดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำคัญ ก็สามารถอนุโลมได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
EP มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง ก่อนลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะมีการจัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบ เพื่อการตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
EP มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
EP ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ EP และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

แผนสืบทอดตำแหน่ง 
การแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง  EP ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาจะให้โอกาสแก่ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก EP ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการบริหารงานการดำเนินกิจการของ EP

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. EP มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของทางบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท รวมถึงเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. EP มีนโยบายให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคน ได้รับเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ EP

เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง EP ได้กำหนดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง