การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ EP เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสำคัญของ EP รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ความสำคัญ คณะกรรมการจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินของ EP มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบ / สอบทานจากผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. คณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ EP มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้  EP ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของทางบริษัทได้รับการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และ EP จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลของ EP เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน เพื่อสอบทานให้ EP มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3. คณะกรรมการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ EP ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา โดยก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่นักลงทุน ฝ่ายบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายใน EP จะดำเนินการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของทางบริษัทได้รับการจัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

4. EP จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยผ่าน website ของทางบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกลไกที่ดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 

5. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและมีความสมเหตุสมผล โดยงบการเงินของ EP ได้รับการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป (generally accepted accounting principles) โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและมีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปรกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึง EP มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

6. EP จะดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีการนำเสนอพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปีของ EP โดยรายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. EP จะจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้ในรายงานประจำปี

8. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นในการติดตามและดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ (หากมี)

9. ในการให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีเป็นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการให้ความสำคัญและพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
• ผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจของ EP

10. คณะกรรมการของ EP จะติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของ EP ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจะสนับสนุนให้ EP มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

11. ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกลุ่มของตน

12. คณะกรรมการกำหนดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของ EP รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของทางบริษัทเป็นอย่างดี เช่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินและเลขานุการบริษัท