นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับของ EP และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นการคอร์รัปชั่นหรือนำไปสู่การคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้
1. ห้ามปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน การรับสินบนหรือติดสินบน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัท EP ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
• ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้เงิน สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ตนเองติดต่อประสานงานไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการคอร์รัปชั่น การให้สินบน และการทุจริต หรือเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกหรือของขวัญ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท EP โดยของที่ระลึกหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส
• ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับปฏิบัติทางการค้าต่างไปจากคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าเหมาะสมไม่มากจนเกินปกติวิสัย
• ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่มิชอบ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการนำเสนอ หรือการให้คำมั่นสัญญา หรือการขอ หรือการเรียกร้อง รวมทั้งการติดสินบน 

3. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท EP ด้วยความความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสามารถตรวจสอบได้

5. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
• การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท EP เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัท EP เท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรอง หรือสามารถเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท EP
• การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท EP

6. การให้เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ โดยกลุ่มบริษัท EP เพื่อสนับสนุนโครงการใด ๆ ต้องเป็นการดำเนินการในนามกลุ่มบริษัท EP เท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการคอร์รัปชั่นหรือเป็นการกระทำที่มิชอบ

7. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

8. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท EP ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว และควรแจ้งให้หัวหน้างานทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส 

9. กรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างานของ EP กลุ่มบริษัท ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

10. พัฒนามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ