ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
นายยุทธ ชินสุภัคกุล
  • ประธานกรรมการ และประธานบริหาร
นายสุกิจ เลิศอัศวรัตน์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายแดน ชินสุภัคกุล
  • กรรมการ