ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา และได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูง และมีความเสี่ยงในการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยได้ในระยะยาว บริษัทฯจึงได้ขยายธุรกิจในด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าภายในประเทศ

เมื่อปลายปี 2554 บริษัทฯได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา
ต่อมาเมื่อปลายปี 2555 ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ โดย COD ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

และเมื่อปลายปี 2556 ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Roof) จำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ให้กับการไฟฟ้านครหลวงแล้ว โดยจำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 1.07 เมกะวัตต์ COD ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557 และอีกจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 0.43 เมกะวัตต์ COD ในไตรมาส 2 ปี 2558

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิ่ม 2 โครงการ 1) โครงการพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้พลังงานความร้อนร่วม จำนวน 3 โรงไฟฟ้า กำลังการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลังการผลิตสูงสุดรวม 90 ตันต่อชั่วโมง โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) และในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) 2) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560